TEGY ETIKAI KÓDEX

Előszó

Mi, a Tető Építők Egyesületének (a továbbiakban: TEGY) rendes, pártoló
illetve tiszteletbeli tagjai (a továbbiakban együtt: tagok) kötelező etikai
követelmények kinyilvánítása és rendszerezett írásba foglalása céljából
szükségesnek tartjuk, hogy az etikai vétségek elkövetése etikai büntetést
vonjon maga után. Lelkiismeretünk és legjobb meggyőződésünk szerint,
valamint megválasztásunk és felhatalmazásunk alapján a TEGY
valamennyi tagjára vonatkozóan elfogadjuk az alábbi Etikai Kódexet.

Tartalomjegyzék

I. Az Etikai Kódex szerepe
II. Etikai alapelveink
III. Etikai alapelveink magyarázata
IV. A TEGY tagságához etikai szempontból méltatlan magatartások
V. Az etikai eljárás menete
VI. Az etikai bizottság
VII. Összeférhetetlenség
VIII. A felelősséget kizáró okok
IX. Az etikai eljárás dokumentálása
X. Etikai vétség szankcionálása
XI. Záró rendelkezések

I. Az Etikai Kódex szerepe

I/1. Az Etikai Kódex azoknak az erkölcsi, magatartásbeli követelményeknek az
összefoglalása, amelyek az egyesület és a tagok tevékenységének tisztaságát, jó
hírnevét, megbecsültségét, társadalmi elfogadottságát, és feddhetetlenségét segítik elő.

I/2. A tagok hivatásának gyakorlása során tevékenységében és magatartásában
meghatározó kell, hogy legyen a szakmai és emberi tisztesség, a kötelességtudat. Ez a
biztosítéka annak, hogy a TEGY tagoknak szilárd tekintélye legyen, és hogy a
felelősségteljes szakmai munka végzéséhez szükséges bizalom, tisztelet és megbecsülés
minden egyes tag irányába töretlen maradjon.

II. Etikai alapelveink

II/1. TEGY Tagjaként legjobb tudásunk szerint törekszünk tevékenységünket

a) a szakmák szabályaihoz HŰEN,
b) mindenekelőtt az egyesület és a szakma ÉRDEKÉBEN,
c) megrendelőink iránt ELKÖTELEZETTEN,
d) döntéseink és cselekedeteink súlyának tudatában FELELŐSEN,
e) a legjobb tudásunk szerint SZAKSZERŰEN,
f) megjelenésünkben és magaviseletünkben EGYSÉGKÉNT,
g) mindenben LELKIISMERETESEN végezni.

II/2. Az elnökség tagjaként ezen felül

a) a tagoktól elvárt magatartásban PÉLDAMUTATÓAN,
b) feladataik elvégzésében a tagokat TÁMOGATVA,
c) etikai és morális kötelességeiket a tagoktól következetesen SZÁMON KÉRVE,
d) döntéseikben SZAKMAI SZEMPONTOKAT ÉRVÉNYESÍTVE
e) a ránk bízott erőforrások kezelésében HATÉKONYAN
f) a tagság jogainak és érdekeinek tekintetében PÁRTATLANUL) az etikai kódex és az erkölcs szerint is IGAZSÁGOSAN

III. Etikai alapelveink magyarázata


III/1. Tevékenységünket A szakma szabályaihoz HŰEN végezzük, azaz

a) Betartjuk és betartatjuk a tető építéssel kapcsolatos Magyarországon érvényben
lévő szabványok, irányelvek és előírások valamint a gyárak által ajánlott tervezési
és kivitelezési irányelveket és a TEGY szervezet által összeállított szakmai követelményeket.
b) Teljes erőnkkel és legjobb tudásunk szerint törekszünk a jogszabályok alapján megválasztott vagy kinevezett vezetőink által kitűzött célok megvalósítására, az általuk kiadott utasításoknak megfelelően.

III/2. Tevékenységünket mindenekelőtt az egyesület és a szakma ÉRDEKÉBEN végezzük, azaz

a) Az egyesület valamennyi jelenlegi és jövőbeni tagja érdekeinek összességével
azonosítjuk.
b) Az egyéni és csoportérdekkel szemben mindig a szakmaiságot részesítjük előnyben.


III/3. Tevékenységünket megrendelőink iránt ELKÖTELEZETTEN végezzük, azaz

a) Azonosulunk a szakmáink társadalmi megítélésének előmozdításával, és az egyesület által ennek érdekében meghatározott szervezeti célokkal és feladatokkal.


III/4. Tevékenységünket döntéseink és cselekedeteink súlyának tudatában FELELŐSEN végezzük, azaz

a) Mivel munkánk során törekszünk szakmáink jelenét és jövőjét pozitív irányban
befolyásolni, ennek megfelelő komolysággal és odaadással végezzük azt.
b) Döntéseink és cselekedeteink során figyelembe vesszük azok egyesületünkre gyakorolt gazdasági és erkölcsi következményeit.
c) Amennyiben egy döntés a szakma szabályaival vagy erkölcsi értékekkel ellentétes, a személyes jogokat tiszteletben tartva, a számunkra rendelkezésre álló valamennyi jogszerű eszközzel, etikus módon felhívjuk a problémára az illetékesek figyelmét.


III/5. Tevékenységünket a legjobb tudásunk szerint SZAKSZERŰEN

a) Az erkölcsi és morális követelmények betartásán túl leginkább szaktudásunk megfelelő
alkalmazásáért és szakmáink szabályainak megfelelő megvalósításáért vagyunk felelősek.
b) Folyamatosan frissítjük és fejlesztjük szakmai ismereteinket, készségeinket, és törekszünk munkánk színvonalának javítására.
c) Munkánkat az ügyfelek elvárásainak figyelembevételével, szakmailag kimagasló minőségű munkavégzéssel látjuk el.
d) Tudásunk és tapasztalataink átadásával támogatjuk a tetőépítő társadalom szakmai fejlődését, beleértve munkatársainkat, tanulóinkat.
e) A tagságnál felhalmozódott tudást a szakmáink fontos részének tekintjük, és mindent megteszünk annak megőrzése és gyarapítása érdekében.
f) Tagjaink a közösen kialakított időnormák szerint dolgoznak, ill. a normákat folyamatosan figyelemmel kísérik, javaslataikkal törekednek arra, hogy az mindig aktuális maradjon.


III/6. Megjelenésünkben és magaviseletünkben EGYSÉGKÉNT

a) Rendezvényeinken és minden a szakmáinkhoz köthető rendezvényen, olyan módon viselkedünk, beszélünk és öltözködünk, hogy az erősítse egyesületünk és általában a szakmáink megbecsültségét, és ezáltal javítsa azok megítélését.
b) Ezen rendezvényeken kívül is úgy élünk és viselkedünk, hogy az erősítse a velünk érintkezőknek a tetőépítő szakmákba vetett bizalmát.

III/7. Tevékenységünket mindenben LELKIISMERETESEN végezzük, azaz

a) Munkánkat az összes szakmai és erkölcsi irányelv figyelembevételével és lehető legnagyobb mértékű teljesítésével, de végső soron saját morális ítélőképességünkre támaszkodva végezzük.
b) Ügyelünk arra, hogy megszokások se tompíthassák el morális ítélőképességünket.

Elnökségi szerep betöltése esetén
III/8. Feladatainkat a tagoktól elvárt magatartásban PÉLDAMUTATÓAN teljesítjük, azaz

a) Azoknak a szakmai és morális követelményeknek, amelyeket tagtársainkkal szemben érvényesítünk, mi magunk még jobban igyekszünk megfelelni, mint ahogyan azt tagtársainktól elvárjuk.
b) Tagtársaink szakmai és morális követelményeknek megfelelő magatartását mindenekelőtt személyes példamutatásunkkal biztosítjuk.
c) Vezetői felelősségünkből fakadó sajátos kötelességeinket igyekszünk úgy teljesíteni, hogy az a felelősségvállalás, a kötelességteljesítés és az emberségesség példája legyen azok számára is, akiket ugyanilyen kötelezettségek nem terhelnek.


III/9. Feladataink elvégzésében tagtársainkat TÁMOGATVA teljesítjük feladatainkat, azaz

a) tagtársainkat ellátjuk a hatékony munkavégzéshez szükséges információkkal
b) elismerjük tagtársaink teljesítményeit, ösztönözzük őket teljesítményük, készségeik és szaktudásuk fejlesztésére, és a tőlünk telhető módon biztosítjuk az ehhez szükséges feltételeket,
c) megvédjük tagtársainkat minden olyan jogtalan vagy etikátlan támadástól, amely munkájuk vagy tagságuk miatt éri őket.


III/10. Jogi és morális kötelességeiket tagságtól következetesen SZÁMON KÉRVE teljesítjük feladatainkat, azaz

a) Tagjaink számára szóban és írásban is nyilvánvalóvá tesszük, hogy szakmai és morális kötelességeikkel kapcsolatban milyen magatartást várunk el tőlük.
b) Tagjaink szakmai és morális kötelességeiknek való megfelelését a rendelkezésünkre álló jogszerű és etikus eszközökkel, vezetői felelősségünknek megfelelő mértékben rendszeresen figyelemmel kísérjük.
c) A szakmai és morális kötelességeiket megszegő tagjainkkal szemben – vezetői felelősségünk keretében – részrehajlás nélkül, elvszerűen és következetesen érvényesítjük a kötelességszegés indokolt és arányos szankcióit.


III/11. Döntéseinkben SZAKMAI SZEMPONTOKAT ÉRVÉNYESÍTVE teljesítjük, azaz

a) Tagtársainkat érintő döntéseinket kizárólag szakmailag és erkölcsileg jelentőséggel bíró szempontokat mérlegelve hozzuk meg, és nem érvényesítünk önkényes szempontokat.

III/12. Feladatainkat a ránk bízott erőforrások kezelésében HATÉKONYAN teljesítjük, azaz

a) A legjobb tudásunk szerint arra törekszünk, hogy a felhasznált erőforrások a szakmáink szempontjából a lehető legjobban hasznosuljanak.
b) Kezdeményezően lépünk fel a hatékonyság és eredményesség javítása érdekében.


III/13. Feladatainkat az érintettek jogainak és érdekeinek tekintetében PÁRTATLANUL teljesítjük, azaz

a) sem személyes, sem rokon kapcsolatunk, vagy személyes ellenszenveink, sem érdekeink nem tántorítanak el minket a jogszabályi és erkölcsi követelményeknek megfelelő, tényeken és bizonyítékokon alapuló eljárástól,
b) személyes tevékenységünket mindig egyértelműen elkülönítjük egyesületi tevékenységünktől,
c) nem lépünk be más szakmai csoportosulásba


III/14. Feladatainkat a szakma és az erkölcs szerint is IGAZSÁGOSAN teljesítjük, azaz

a) A jogszabályok adta keretek között mindent megteszünk annak érdekében, hogy döntésünk megfeleljen az egyesület eredeti céljainak és erkölcsileg is helyes legyen.

IV. A TEGY tagságához etikai szempontból méltatlan magatartások


VI/1. Meggyőződésünk, hogy méltatlanná válik az Egyesületi tagságra az a személy, aki az Etikai Kódex rendelkezéseit a benne meghatározott általános magatartási követelményeket súlyosan megsérti. Ezzel a magatartással elkövetett cselekmény súlya és az elkövetés körülményei alapján alkalmas arra, hogy az elkövető által betöltött bármilyen tagi státuszt vagy az egyesület jó hírnevét, illetve a szakmáinkba vetett társadalmi bizalmat súlyosan rombolja, így különösen

b) aki az egyesület megbecsülésének, vagy annak bármely tagja becsületének csorbítására alkalmas valótlan tényt az egyesületben vagy nagy nyilvánosság előtt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ,
c) aki nagy nyilvánosság előtt vagy egyesületi rendezvényen neki felróható ittas vagy más bódult állapotban botrányosan viselkedik, vagy ilyen bódultságában az öntudatlanságig jut,
d) akivel szemben egy év alatt három vagy annál több etikai vétség elkövetése miatt megrovás büntetéseket szabtak ki.
e) aki más, egyesületi taggal létrejött munkakapcsolatában nem az etikai kódexben leírtaknak megfelelően jár el
f) aki más, egyesületi tagnak, vagy megrendelőjének anyagi vagy erkölcsi kárt okoz és nem törekszik ennek megoldására, megtérítésére
g) aki az egyesületen belül nem törekszik a „szívesen látó” magatartásra, mely egyesületünk célja és megalapozza az egységet és az összefogást
h) aki tagok közötti munkavállalás ütközéseit nem törekszik az egyesületen belül megoldani
i) aki tagok közti munkavállalás esetén nem a szabad verseny elvét érvényesíti
j) aki megrendelőivel szemben nem fogadja el a „megrendelőnek mindig igaza van” elvet, amíg ez nem megy az etikai kódex által meghatározott szakmaiság rovására
k) aki megrendelőnek tagtársát negatívan minősíti
l) aki az egyesület és a tagok érdekeit védő információt harmadik félnek kiad
m) aki az éves egyesületi közgyűlésről jól megindokolható ok nélkül két egymást követő évben kimarad
n) aki mellőzi a jól megindokolható kommunikációt az egyesület elnökségével, vagy az adott feladatra felkért tagokkal
o) aki az önként vállalt feladatát nem teljesíti és ennek elmaradásáról nem ad értesítést

V. Az etikai eljárás menete

V/1. Az etikai vétséget minden esetben az elnökségnek kell írásban bejelenteni és a TEGY Etikai kódex megfelelő pontját fel kell tüntetni!
V/2. Az elnökség továbbítja a megkeresést az Etikai Bizottságnak
V/3. Az etikai Bizottságnak kötelessége az ügyet 15 munkanapon belül a vizsgálatot elindítani
V/4. Az Etikai Bizottságnak kötelessége az eljárás kezdeményezőjét az ügyről folyamatosan írásban tájékoztatni.
V/5. Nem lehet etikai eljárást indítani, ha az etikai vétség elkövetése óta egy év eltelt.

VI. Az etikai bizottság

VI/1. A mindenkori etikai bizottság minimum 3 vagy több (de mindenképpen páratlan számú) TEGY rendes tagból áll
VI/2. Az Etikai Bizottságban legalább egy főnek a TEGY elnökségéből kell lennie.

VII. Összeférhetetlenség


VII/1. Összeférhetetlenség áll fenn, ha a bizottság valamely tagja
,

a) szorosan érintett az eljárásban
b) rokona, hozzátartozója érintett az eljárásban
c) tanúként történő meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat
d) akitől ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható el.

VIII. A felelősséget kizáró okok

VIII/1. Etikai vétségért nem felelős az,

a. aki cselekményét tévedésben, vagy önhibáján kívüli nem beszámítható állapotában követte el,
b. akinek az etikai vétség elkövetésekor a tőle elvárható gondosság ellenére sem volt tudomása cselekedetének következményeiről,
c. aki cselekményét kényszer vagy fenyegetés hatása alatt, továbbá jogos védelmi helyzetben követte el.


VIII/2. Az egyesület minden tagja felelősséggel tartozik az általa szándékosan vagy gondatlanul elkövetett etikai vétségért.

IX. Az etikai eljárás dokumentálása

IX/1. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell

a) az ügy tárgyát és az ügy számát,
b) az etikai tárgyaláson résztvevők nevét, az eljárás alá vont személy esetében név, lakcím, szolgálati hely, beosztását,
c) az etikai vétség pontos (részletes) megjelölését,
d) az etikai vétségre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat,
e) az etikai vétség eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat,
f) a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját, valamint
g) az etikai eljárás alá vont tag és az etikai bizottság tagjai oldalankénti aláírását.


IX/2. Az etikai eljárás nem nyilvános, az eredménye viszont igen!
IX/3. Az etikai eljárást meg kell szüntetni, ha

a. annak tartama alatt az eljárás alá vont tag, egyesületi tagsági jogviszonya megszűnik,
b. az elkövetett etikai vétségből bírósági per indult el.
c. az etikai eljárás megindításakor már fennállt vagy az eljárás megindítását követően merül fel az eljárás megindítását kizáró ok,
d. az eljárás alá vont tag a terhére rótt etikai vétséget nem követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható,
e. felelősségre vonást kizáró ok áll fenn,
f. a bejelentő bejelentését visszavonta, kivéve, ha a tanács az eljárást hivatalból folytatja.


IX/4. Elsőfokú döntés

a) Az etikai bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van.
b) Az etikai bizottság az eset összes körülményeit, a bizonyítékokat, a terhelő és mentő körülményeket egyenként és összességükben értékeli, és ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
c) Az eljáró tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza. A szavazás során tartózkodásnak helye nincs.
d) Az etikai bizottság legkésőbb bejelentéstől számított 30. napon határoz, és döntését írásbeli határozatba foglalja.


IX/5. A határozat tartalmazza

a) az ügyirat számát, tárgyát, az eljárás alá vont tag személyi adatait,
b) a bizottság döntését, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről és határidejéről való tájékoztatást,
c) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat,
d) azokat az etikai pontokat, és rendelkezéseket, amelyek alapján a tanács a határozatot hozta,
e) a döntéshozatal helyét és idejét.

X. Etikai vétség szankcionálása


X/1. Az etikai vétséget elkövető taggal szemben figyelmeztetést kell alkalmazni, ha az
etikai vétséggel kapcsolatban az Egyesület rosszallásának nyomatékos kifejezése nem
szükséges, mivel az összes körülmény mérlegelése alapján az etikus magatartásra való
felhívás is elegendő az etikai szankció céljának eléréséhez. Ha egy tag, a figyelmeztetéstől
számított egy éven belül újabb figyelmeztetésben részesül, az megrovást von maga után.
A figyelmeztetés ellenkező esetben egy év elteltével elévül.
X/2. Megrovást kell alkalmazni, ha az etikai szankció céljának eléréséhez az Egyesület
erkölcsi rosszallásának nyomatékos kifejezése is szükséges. Ha egy tag, a megrovástól
számított két éven belül újabb megrovásban részesül, az az egyesületből való kizárását
jelenti. A megrovás ellenkező esetben két év elteltével elévül.
X/3. Azonnali kizárást kell alkalmazni, ha

a) bizonyítható, szándékos etikai vétség elkövetésekor, ha a vétség elkövetője előre tudott a vétség bekövetkezéséről és erről senki felé nem adott tájékoztatást.
b) az etikai eljárás alá vont tag kivonja magát a bizottsággal való kommunikációból


X/4. Jogorvoslat

a) Az etikai bizottság, döntésével egy időben jogorvoslatra tesz javaslatot, kivétel ez alól az azonnali kizárás
b) Ha a figyelmeztetés illetve megrovás alá vont tag a jogorvoslat ellenére nem tesz semmit ügyének rendezésében, úgy az ítélete 30 napon belül a következő szankcionálási fokra lép.
c) Ha az ügy rendezése érdekében 1 éven belül nem történik előrelépés, azonnali kizárás alkalmazható, indoklás nélkül.


X/5. Kizárt tagok helyzete

a) A kizárás nem zárja ki azt, hogy valaki újra az egyesület tagjává válhasson. Az újra jelentkezéshez a kizárástól számított egy évnek el kell telnie.
b) Az újra jelentkező tagnak, a jelentkezési lapon kívül motivációs levelet kell írnia
c) A levél alapján a mindenkori elnökség és az egykori ügyet folytató bizottság tagjai döntenek a felvételéről.

XI. Záró rendelkezések


XI/1. Felelősek vagyunk azért, hogy elsajátítsuk az Etikai kódexünk tartalmát, és minden
tőlünk telhetőt megtegyünk betartása érdekében. Amennyiben valamely ügyben
kétségünk támadna azzal kapcsolatban, hogy a Etikai Kódexből milyen magatartás
következik, tanácsot és segítséget kérünk az Etikai Bizottságtól, vagy az Egyesület
elnökségétől
XII/2. Amennyiben elnökségi szerepet töltünk be, tagjainktól elvárjuk és számon kérjük
az Etikai Kódexben foglalt elvek és rendelkezések betartását.
XIII/3. Az Etikai Kódex szükség szerint, de legalább ötévente felülvizsgálatra kerül és
bármikor kiegészíthető az Elnökség jóváhagyásával.
IV/4. A Etikai Kódex rendelkezései 2018.02.29-től hatályosak, az etikai vétség miatti
eljárásra vonatkozó rendelkezéseit azt követően elkövetett etikai vétségekre kell
alkalmazni.
V/5. A módosító rendelkezéseket csak azok hatálybalépését követően indult eljárásokban,
valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.